Hydrocharitaceae

Hydrocharitaceae

Hydrocharitaceae Juss.
Engl.: tape-grasses.
Deu.: Froschbissgewächse.
Fran.: hydrocharitacées.
Sven.: dybladsväxter.
Suom.: kilpukkakasvit.

Anacharis:

Anacharis Rich., Hydrocharitaceae: See Elodea Michx. .

Boottia:

Boottia Wall., Hydrocharitaceae: See Ottelia Pers. .

Elodea

Elodea Michx.
Engl.: waterweed.
Bot. syn.: Anacharis Rich.

Hydrocharis

Hydrocharis L.

plant images Click here for images.
Engl.: hydrocharis.
Fran.: hydrocharis.
Sven.: Dyblad.
Suom.: kilpukka.

Najadaceae

See Hydrocharitaceae.

Najas

Najas L.
Engl.: waternymph.

Ottelia

Ottelia Pers.
Engl.: ottelia.
Sven.: ottelia.
Bot. syn.: Boottia Wall.