Ottelia

Ottelia

Ottelia Pers.
Engl.: ottelia.
Sven.: ottelia.
Bot. syn.: Boottia Wall.

Ottelia cordata

Ottelia cordata (Wall.) Dandy.
Sven.: flytottelia.
Bot. syn.: Boottia cordata Wall., Boottia heterophylla Merr. & Metcalf.