Smilax papyracea

Smilax papyracea

Smilax papyracea Duhamel.
Engl.: Brazilian sarsaparilla, Lisbon sarsaparilla, Para sarsaparilla.


Smilax papyracea Poiret, Smilacaceae: See Smilax longifolia Rich.