Smilax officinalis

Smilax officinalis

Smilax officinalis Kunth.
Engl.: Jamaica sarsaparilla, Honduras sarsaparilla.